НАЧАЛО

Центъра за безопасност и здраве при работа при “С и М Превент” ЕООД е тясно специализиран в областта на здравословните и безопасни условя на труд и е в помощ на работодателите при изграждането на фирмена им политика по безопасност и здраве при работа.

 За да отговорим комплексно на нуждите на клиентите ни в  центъра по безопасност и здраве при работа са обособени следните специализирани звена:

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА;
СЛУЖБА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА;
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С – акредитиран от ИА БСА;
TЕРМОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА;
ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ;
СЕРВИЗ, ПРОДАЖБА НА  ПОЖАРОГАСИТЕЛИ И ПРОТИВОПОЖАРНО ОБСЛЕДВАНЕ.

В тях работят:

– лекари с висше медицинско образование и специализации: трудова медицина, вътрешни болести, невролог, офталмолог, гинеколог;
-медицински лаборант;
-инженери с висше техническо и електротехническо образование.

Всички те притежават богат практически опит, отличното познаване на нормативната уредба, изпълняват задачите си в съответствие с добрата професионална практика и етика.

Основната задача на специалистите от Центъра по безопасност и здраве при работа е качествено и комплексно обслужване на клиентите, лоялност и честност в отношенията.

С и М Превент ЕООД
гр. Пловдив, бул. Цариградско шосе 51, ет. 2 , офис 207-208.
GSM : 0878103674
e-mail: simprevent@abv.bg

Проекти:

На  27.07.2020 г. „С и М ПРЕВЕНТ“ ЕООД подписа Административен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-5791-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.
Процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията -19“

Приоритетна ос Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност  2014-2020,

Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилностна работните места.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Обща стойност на проекта: 10 000.00 лева, от които 8 500.00 лева европейско и 1 500.00 лева национално съфинансиране.

Срок на договора: от 27.07.2020 г. до 27.10.2020 г.

„С и М ПРЕВЕНТ“ ЕООД приключи успешно проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по АДПБФП №BG16RFOP002-2.073-5791-C01/27.07.2020 г.

Постигнати са целите на проекта.

Постигнати резултати:

  • Проектът осигури оперативен капитал на дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
  • Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19;

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Обща стойност на проекта: 10 000.00 лева, от които 8500.00 лева европейско и 1500.00 лева национално съфинансиране.

Начало:27.07.2020 г.

Край: 27.10.2020 г.