Archive for април, 2011

28 април – световен ден за безопасност и здраве при работа

Written by S&M Prevent on април 28th, 2011. Posted in Новини

28 април е Световният ден за безопасност и здраве при работа. Тази дата се отбелязва всяка година от Международната организация на труда (МОТ) и синдикалните движения. Почита се паметта на жертвите при трудови злополуки и професионални болести и се напомня на обществеността, че професионалните заболявания и трудовите злополуки могат да бъдат предотвратени ако се вземат необходимите мерки.

Усилията на МОТ са насочени към осигуряването на достоен труд за всички работещи, който труд същевременно е и здравословен и безопасен. Темата на настоящото честване е „Новите и отново проявяващи се рискове и моделите за превенция в променящия се свят на труда“.

Според статистиката:

  • на всеки 15 секунди в света умира един работник поради трудова злополука или професионална болест;
  • на всеки 15 секунди 160 работници претърпяват трудова злополука;
  • в края на всеки ден около 1 милион работници стават жертва на трудова злополука;
  • всеки ден 5500 умират поради трудова злополука или професионална болест.

 

безопасност и здраве при работа

Приета е националната програма за безопасност и здраве при работа.

Written by Linev on април 27th, 2011. Posted in Новини

С Протокол № 14.2 на Министерския съвет от 06 април 2011 г. е приета Националната програма за безопасност и здраве при работа 2011 г. Пълният текст на Програмата можете да видите тук.

В ДВ брой 33 / 26.04.2011 г. е обнародван Закон за допълнение на Кодекса на труда регламентиращ извършване на надомна работа.

Written by Linev on април 26th, 2011. Posted in Новини

В ДВ брой 33, от дата 26.04.2011 г. е обнародван  Закон за допълнение на Кодекса на труда  регламентиращ  извършване на надомна работа. Пълният текст на Закона можете да видите тук .

В ДВ брой 33 / 26.04.2011 г. е обнародвано изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2009г.

Written by Linev on април 26th, 2011. Posted in Новини

В ДВ брой 33, от дата 26.04.2011 г. е обнародвана  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета.

Пълният текст  можете да видите тук .

НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло

Written by Linev on април 22nd, 2011. Posted in Новини

В държавен вестник бр. 9 от 28.01.2011 г. е обнародвана НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 21.01.2001 г.