За нас

Центърът за безопасност и здраве при работа при “С и М Превент” ООД е в помощ на работодателите за изграждане фирмената им политика и изпълнение на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд – в сила 1 януари 1998 г.
Закона хармонизира българското законодателство в областта на здравословните и безопасни условия на труд в съответствие с правото и практиката на Европейския Съюз съгласно Директива на Съвета 89/391/ЕЕС ( за въвеждането на мерки за стимулиране подобряването на безопасността и здравето на работниците при работа)

С и М Превент ЕООД
гр. Пловдив, бул. Цариградско шосе 51, ет. 2 , офис 207-208.
GSM : 0878103674
e-mail: simprevent@abv.bg

Удостоверение за регистрация на СМТ:

Удостоверение за регистрация на СМТ

Удостоверение за членство в сдружението на службите по трудова медицина в България:

Удостоверение за регистрация на СМТ