Author Archive

Публикувани проекти на наредби

Written by Linev on октомври 14th, 2016. Posted in Новини

На сайта на Министерството на труда и социалната политика са публикувани:


– Проект за Наредба за определяне на правилата за поставяне и  графичното изображение на знака по чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда;
-Проект за Наредба за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета;
 
-Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
 
Пълния  текст на проектите можете да видите  на
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=230&lang=

ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЗБУТ

Written by Linev on юни 29th, 2015. Posted in Новини

В Държавен вестник бр. 46/ 2306.2015г. са обнародвани изменения в следните наредби:

Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа;

Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа;

Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.

Нова наредба № РД-07 -4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки.

Written by Linev on юни 29th, 2015. Posted in Новини

В Държавен вестник бр. 46/ 2306.2015г. е обнародвана Наредба № РД-07 -4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки.
Пълният текст на наредбата можете да видите тук.
Отменена е Наредба № 7 от 1993 г. за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени (ДВ, бр. 58 от 1993 г.).

В § 1 на допълнителните разпоредби по смисъла на наредбата:
1. „Бременна работничка“ е работничка или служителка с установена бременност, както и работничка или служителка в напреднал етап на лечение инвитро по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, която е уведомила работодателя за състоянието си с документ, издаден от компетентните здравни органи.
2. „Работничка родилка“ е работничка или служителка, която се е върнала на работа преди 90-ия ден след раждането и е уведомила работодателя за състоянието си с документ, издаден от компетентните здравни органи.
3. „Работничка кърмачка“ е работничка или служителка, която сама кърми детето си и е уведомила работодателя за състоянието си с документ, издаден от компетентните здравни органи.
Приложенията към наредбата:
Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1
Неизчерпателен списък на рисковите фактори, процесите и условията на труд
Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1
Неизчерпателен списък на рисковите фактори и условията на труд, забранени за бременни работнички

Приложение № 3 към чл. 5, ал. 2
Неизчерпателен списък на рисковите фактори и условията на труд, забранени за работнички кърмачки

КОНФЕРЕНЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ТРУДОВА МЕДИЦИНА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2015

Written by Linev on април 30th, 2015. Posted in Новини

През месец май 2015 година ще се състоят две конференции, свързани със безопасността и  здравето при работа:

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА – х-л “Мирамар”, Обзор, 14 – 17 май 2015 

Конференцията се организира от Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“. Програмата включва участие на представители на редица международни и световно признати организациии по безопасност и здраве при работа.

Подробности можете да видите на линк: http://fcbzr.org/news/news_id/219.

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, РАБОТОСПОСОБНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА, София, Хотел Балкан, 15 май 2015

Конференцията се организацира Факултета по обществено здраве  на Медицински Университет София  и Българско Академично Дружество по Трудова Медицина (БАДТМ) .

Подробности можете да видите на линк: http://foz.mu-sofia.bg/node/704

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ИЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД Е УДЪЛЖЕН.

Written by Linev on април 26th, 2015. Posted in Новини

Уважаеми работодатели,
Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на декларация или уведомление по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд е УДЪЛЖЕН до 31 май 2015 г.

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд  всички юридически и физически лица, които самостоятелно наемат работещи и всички юридически и физически лица, които ползват работещи от предприятие, осигуряващо временна заетост, имат задължението ежегодно  да подават въпросните документи по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Екипът на  С и М Превент  е на  Ваше разположение за консултации и въпроси.