Author Archive

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г.

Written by Linev on ноември 17th, 2018. Posted in Новини

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г.

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА

ЗАПОВЕД № РД-01-879
от 22 октомври 2018 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заклю­чителната разпоредба на Постановление № 24 от 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.) определям коефициент на тру­дов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.

Министър: Б. Петков

Приложение

 

по

ред

Икономическа дейност Код по   КИД – 2008  

Коефици­ент на тру­дов травма­тизъм (Ктт) (2014 – 2015 – 2016)

 

 

1 2 3 4
1. Добив на метални руди

 

 

 

07 9,20
2. Воден транспорт 50 3,57
3. Производство на основ­ни метали 24 2,56
4. Производство на хи­мични продукти 20 2,29
5. Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 39 2,12
6. Добив на въглища 05 2,05
7. Строителство на съо­ръжения 42 1,66
8. Производство на дър­вен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; про­изводство на изделия от слама и материали

за плетене

 

 

 

16 1,59
1 2 3 4
9. Сухопътен транспорт 49 1,54
10. Ремонт и инсталиране на машини и оборуд­ване 33 1,46
11. Събиране и обезвреж­дане на отпадъци; ре­циклиране на матери­али 38 1,44
12. Специализирани стро­ителни дейности 43 1,41
13. Пощенски и куриерски дейности 53 1,41
14. Производство на ме­тални изделия, без ма­шини и оборудване 25 1,30
15. Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 52 1,24
16. Горско стопанство 02 1,21
17. Производство на тютю­неви изделия 12 1,20
18. Артистична и творче­ска дейност 90 1,18
19. Строителство на сгради 41 1,18
20. Производство на из­делия от други неме­тални минерални су­ровини 23 1,11
21. Производство и разпре­деление на електриче­ска и топлинна енергия и на газообразни горива 35 1,10
22. Дейности по обслуж­ване на сгради и озе­леняване 81 1,06
23. Производство на изде­лия от каучук и пласт­маси 22 0,98
24. Събиране, пречистване и доставяне на води 36 0,98
25. Добив на неметал­ни материали и суро­вини 08 0,96
26. Спомагателни дей­ности в добива 09 0,94
27. Събиране, отвеждане и пречистване на от­падъчни води 37 0,92
28. Производство на тек­стил и изделия от тек­стил, без облекло 13 0,91
29. Даване под наем и опе­ративен лизинг 77 0,90

 

Публикувани проекти на наредби

Written by Linev on октомври 14th, 2016. Posted in Новини

На сайта на Министерството на труда и социалната политика са публикувани:


– Проект за Наредба за определяне на правилата за поставяне и  графичното изображение на знака по чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда;
-Проект за Наредба за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета;
 
-Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
 
Пълния  текст на проектите можете да видите  на
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=230&lang=

ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЗБУТ

Written by Linev on юни 29th, 2015. Posted in Новини

В Държавен вестник бр. 46/ 2306.2015г. са обнародвани изменения в следните наредби:

Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа;

Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа;

Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.

Нова наредба № РД-07 -4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки.

Written by Linev on юни 29th, 2015. Posted in Новини

В Държавен вестник бр. 46/ 2306.2015г. е обнародвана Наредба № РД-07 -4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки.
Пълният текст на наредбата можете да видите тук.
Отменена е Наредба № 7 от 1993 г. за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени (ДВ, бр. 58 от 1993 г.).

В § 1 на допълнителните разпоредби по смисъла на наредбата:
1. „Бременна работничка“ е работничка или служителка с установена бременност, както и работничка или служителка в напреднал етап на лечение инвитро по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, която е уведомила работодателя за състоянието си с документ, издаден от компетентните здравни органи.
2. „Работничка родилка“ е работничка или служителка, която се е върнала на работа преди 90-ия ден след раждането и е уведомила работодателя за състоянието си с документ, издаден от компетентните здравни органи.
3. „Работничка кърмачка“ е работничка или служителка, която сама кърми детето си и е уведомила работодателя за състоянието си с документ, издаден от компетентните здравни органи.
Приложенията към наредбата:
Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1
Неизчерпателен списък на рисковите фактори, процесите и условията на труд
Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1
Неизчерпателен списък на рисковите фактори и условията на труд, забранени за бременни работнички

Приложение № 3 към чл. 5, ал. 2
Неизчерпателен списък на рисковите фактори и условията на труд, забранени за работнички кърмачки

КОНФЕРЕНЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ТРУДОВА МЕДИЦИНА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2015

Written by Linev on април 30th, 2015. Posted in Новини

През месец май 2015 година ще се състоят две конференции, свързани със безопасността и  здравето при работа:

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА – х-л “Мирамар”, Обзор, 14 – 17 май 2015 

Конференцията се организира от Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“. Програмата включва участие на представители на редица международни и световно признати организациии по безопасност и здраве при работа.

Подробности можете да видите на линк: http://fcbzr.org/news/news_id/219.

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, РАБОТОСПОСОБНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА, София, Хотел Балкан, 15 май 2015

Конференцията се организацира Факултета по обществено здраве  на Медицински Университет София  и Българско Академично Дружество по Трудова Медицина (БАДТМ) .

Подробности можете да видите на линк: http://foz.mu-sofia.bg/node/704