Author Archive

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ИЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД Е УДЪЛЖЕН.

Written by Linev on април 26th, 2015. Posted in Новини

Уважаеми работодатели,
Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на декларация или уведомление по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд е УДЪЛЖЕН до 31 май 2015 г.

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд  всички юридически и физически лица, които самостоятелно наемат работещи и всички юридически и физически лица, които ползват работещи от предприятие, осигуряващо временна заетост, имат задължението ежегодно  да подават въпросните документи по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Екипът на  С и М Превент  е на  Ваше разположение за консултации и въпроси.

Нова Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Written by Linev on ноември 2nd, 2014. Posted in Новини

В ДВ  брой 89, от  28.10.2014 г.  е публикувана  Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

 

Новата наредба отменя Наредба № Iз-2377 от 2011 г.

 

Какви са най-важните промени в наредбата Наредба № 8121з-647/ 01.10.2014г.

 

I.Започваме от § 6 от преходните и заключителни разпоредби  който казва: „Издадените  документи по чл. 9 от Наредба № Iз-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите запазват действието си, в случай че в обекта няма промяна на условията, при които са издадени.“ Това подсказва, че  измененията в наредбата не са съществени.

 II. В чл. 14. се допуска стълбищните клетки да не се отделят съгласно чл. 47 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – за обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф4.1, ако в обекта е осигурена автоматична пожароизвестителна система със специфичен звуков сигнал на всеки етаж.

III. В Чл. 21. (1) е определено, че  периодичните  проверки на пожарогасителите  се извършват при първоначалното поставяне на пожарогасителя в обекта, а впоследствие – на интервали от не повече от 30 дни. Пожарогасителите трябва да се проверяват по-често, когато обстоятелствата налагат това.

IV. В Чл. 22.(1) са добавени нови изисквания за обслужването за стационарните пожарогасителни инсталации с въглероден диоксид – БДС ISO 6183 „Технически съоръжения за защита срещу пожар. Гасителни системи с въглероден диоксид за използване в помещения. Проектиране и монтиране“ и на системите за гласово уведомяване – БДС EN 60849 „Звукови системи за извънредни ситуации“.

 V.В Чл. 23. (2) вече са конкретизирани изискванията  за  монтирането на пожарогасителните средства, а именно:

  1. пожарогасителите се поставят на конзоли или стойки или се монтират в шкафове,

освен ако не са возим тип;

  1. пожарогасители с обща маса 18 kg или по-малка се монтират така, че горната

част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,5 m над пода; пожарогасители с обща маса, по-голяма от 18 kg (с изключение на возимите видове), се монтират така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,0 m над пода; разстоянието между дъното на пожарогасителите, монтирани на конзоли или стойки, и пода е не по-малко от 3 cm;

  1. когато пожаротехническите средства са монтирани или поставени на

предназначените за тях места, инструкциите за работа се обръщат навън или по посока на най-вероятния достъп;

  1. когато пожаротехническите средства са монтирани в затворени шкафове, които

са поставени навън или са изложени на повишени температури, шкафовете се осигуряват с вентилационни отвори;

  1. за пожаротехническите средства, разположени в заключени шкафове или

помещения, се предвиждат средства за достъп при аварийна ситуация.

 

Пълният текст на наредбата можете да видите в раздел полезно.

КАКВО ТРЯВА ДА ЗНАЕМ ЗА НОВАТА НАРЕДБА № РД-07-3 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИКРОКЛИМАТА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

Written by Linev on октомври 26th, 2014. Posted in Новини

В Държаван вестник , брой: 63/ 1.8.2014 г. е обнародвана Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

 

Наредбата влиза в сила от 01.11.2014г.

 

Наредбата  определя:

  1. граничните стойности на параметрите на микроклимата: температура, влажност и

скорост на движение на въздуха и топлинно облъчване;

  1. минималните изисквания за защита на работещите от рискове за здравето и безопасността, причинени от параметрите на микроклимата на работни места в сгради и от неблагоприятни климатични условия при работа на открито.

Наредбата е разработена въз основа на два стандарта, които се прилагат при оценяване на риска от микроклимата на работните места:

– БДС 14776-87 Охрана на труда. Работни места в производствени помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване и

– БДС 16686-87 Охрана на труда. Методи за измерване на температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха в работните помещения на сградите.

С наредбата не се утвърждават нови норми за параметрите на микроклимата и не се въвеждат нови методи за изчисляване и оценка.

В отделни членове са определени изискванията, с които работодателят следва да се съобрази при оценяването на риска както от параметрите на микроклимата на работни места в сгради, така и при работа на открито.

Посочени са и основните технически и организационни мерки, които той следва да приложи за защита на работещите, когато при оценката на риска се установи, че резултатите от измерванията не съответстват на установените оптимални или допустими гранични стойности, или когато се установи, че съществува риск от слънчев/топлинен удар, преохлаждане и измръзване и др. (при работа на открито).

Въвежда се  ново задължение  за работодателя за преустановяване на работата на

открито при опасно ниски или високи температури, гръмотевични бури, обилен валеж, силен вятър и гъста мъгла, когато са определени от Националния институт по метеорология и хидрология с код “оранжево” или “червено” и ако създават заплаха за живота и здравето на работещите и за безопасното изпълнение на трудовата дейност.

Тук е мястото да подсетим длъжностните лица по БЗР да актуализират вътрешноведомствените си документи и да  определят в писмена заповед на работодателя кое е длъжностното лице  което  следи информацията за опасно ниски или високи температури, гръмотевични бури, обилен валеж, силен вятър и гъста мъгла, когато са определени от Националния институт по метеорология и хидрология с код “оранжево” или “червено” и кое е лицето, което е оторизирано да взема решение за преустановяване на работата на открито.

Информацията от  Националния институт по метеорология и хидрология е достъпна от сайта им намиращ  се на адрес: http://www.meteo.bg/ . Същата информация  е достъпна и от Европейски портал за ранно предупреждение за опасни меторологични явления  http://meteoalarm.eu/bu_BU/0/0/BG-CCCCCCCC.html  (линкът е към картата на България и е наличен с български интерфейс.)

Ново в наредбата е, че необходимостта от измервания се определя след консултации с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд.

Друго ново изискване в наредбата е измерванията на всеки от параметрите – температура, влажност и скорост на движение на въздуха, на определените постоянни и непостоянни работни места през топлия и студения период на годината се извършват така, че да се обхванат най-неблагоприятните микроклиматични условия. Тези условия се определят след консултации с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд.

Температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха на дадено работно място за определен период на годината отговарят на граничните стойности за микроклимат на работното място, когато окончателните резултати от измерванията и на трите параметъра (температура, влажност и скорост на движение на въздуха) отговарят на съответните оптимални или допустими гранични стойности, определени в раздел II на наредната.

Плътността на потока на топлинно облъчване отговаря на граничните стойности за микроклимат на работното място, когато стойността съгласно чл. 17, ал. 4 е по-малка от допустимата норма съгласно чл. 13, ал. 1 от наредбата.

С допълнителните разпоредби са дадени дефиниции на основните термини от наредбата, така че да не се допуска неправилно тълкуване и прилагане на основни изисквания и задължения.

Важно е да се знае, че наредбата дава основание протоколите за резултатите от измерванията на параметрите на микроклимата на работни места в сгради, съставени в съответствие с двата стандарта БДС 14776-87 и БДС 16686-87 от звена и специалисти на работодателя и/или от лица, акредитирани от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” да важат, доколкото не противоречат на нормите в тази наредба.

Тук е мястото да отбележим, че щом  след консултации с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд  се определя необходимостта от измерванията  и се определя че те трябва да се извършват така, че да се обхванат най-неблагоприятните микроклиматични условия, следователно задължително трябва да направим нови измервания на  параметрите на микроклимата, при това  два пъти- веднъж през топлия и  веднъж през  студения период на годината. И да не забравим да оформим в писмена форма консултациите  с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд.

 

Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им

Written by Linev on август 20th, 2014. Posted in Новини

В ДВ брой: 67, от 12.8.2014 г. са публикувани:

-Постановление № 241 от 4 август 2014 г. за приемане на Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им;

-Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им.

 

Двата документа са налични за преглед в раздел „ПОЛЕЗНО

НАРЕДБА № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

Written by Linev on август 11th, 2014. Posted in Новини

От 01.11.2014г. влиза в сила обнародваната в ДВ, бр. 63 от 01. 08. 2014 г.  НАРЕДБА № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, която може да свалите от следния линк:

НАРЕДБА_РД-07-3_от_18_юли_2014 г.