Органа за контрол от вида С при „С И М ПРЕВЕНТ“ ЕООД е преакредитиран за нов четиригодишен период до 25.09.2022г.

Written by Linev on ноември 17th, 2018. Posted in Новини

Органа за контрол от вида С при С И М ПРЕВЕНТ ЕООД притежаващ Сертификат №319, считано от 25.09.2018г. със заповед № А 335 на изпълнителния Директор на ИА  БСА е преакредитиран за нов четиригодишен период – до 25.09.2022г. и може да извършва контрол на следните параметри:

Заповед – пълен обхват

 

по ред

Област на контрол Вид на контрола Контролиран параметър/

характеристика:

Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол; процедура за контрол

Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1 2 3 4 5 6
1. Физични фактори
1.1 Микроклимат в работна и битова среда Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения Tемпература на въздуха; Oтносителна влажност на въздуха;

Скорост на движение на въздуха.

БДС 16686;

ПК 7.1.1-01, в. 3 от 10.12.2017;

Наредба № РД-07-3, (ДВ бр. 63/2014г)

Наредба № 24 (ДВ,бр.95/2003);

Наредба № 9

(ДВ, бр.46/1994);

Наредба № 2

(ДВ, бр.15/2007);

Наредба № 3

(ДВ, бр. 15/2007);

Наредба № 26

(ДВ, бр. 103/2008);

Наредба № РД-07- 3,

(ДВ бр. 63/2014г);

БДС 14776;

Техническа спецификация

1.2 Изкуствено осветление в работна и битова среда Нови и в експлоатация обекти/ съоръжения Осветеност Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради, Издателство Стандартизация, 1985;

ПК 7.1.1-02, в. 3 от 10.12.2017

Наредба № 49

(ДВ, бр.7/1976);

Наредба № 24

(ДВ,бр.95/2003);

Наредба № 9

(ДВ, бр.46/1994);

Наредба № 2

(ДВ, бр.15/2007);

Наредба № 3

(ДВ, бр. 15/2007);

Наредба № 26

(ДВ, бр. 103/2008);

Наредба №19

(ДВ, бр.79/2008);

БДС EN 12464-1;

Техническа спецификация

1.3 Шум в работна среда Нови и в експлоатация обекти/ съоръжения Еквивалентно ниво на шум;

Ниво на шума;

Дневно ниво на експозиция на шум;

Средноседмично ниво на експозиция на шум;

Върхово ниво на звуково налягане

БДС EN ISO 9612;

(БДС ISO 1999);

БДС 15471;

ПК 7.1.1-03, в. 3 от 10.12.2017

Наредба № 6

(ДВ, бр.58/2006); приложение № 2, табл. 1;

Наредба № 7

(ДВ, бр. 88/1999) – чл. 138;

Наредба № 9

(ДВ, бр. 46/1994);

Наредба № 26

(ДВ, бр. 103/2008);

Наредба № 6

(ДВ, бр.70/2005);

Техническа спецификация

1.4 Шум в околна среда Нови и в експлоатация обекти/ съоръжения Еквивалентно ниво на шум БДС 15471;

ПК 7.1.1-10, в. 3 от 10.12.2017

Наредба № 6

(ДВ, бр.58/2006), Приложение 2, таблица 2;

Техническа спецификация

1.5 Шум в помещения на жилищни и обществени сгради Нови и в експлоатация обекти/ съоръжения Еквивалентно ниво на шум;

Ниво на шум

БДС 15471;

ПК 7.1.1-04, в. 3 от 10.12.2017

Наредба № 6

(ДВ, бр.58/2006, Приложение 2, таблица 1);

Наредба № 9

(ДВ, бр. 46/1994);
Наредба № 24

(ДВ, бр. 95/2003г);
Наредба № 2

(ДВ, бр.15/2007);
Наредба № 26

(ДВ, бр. 103/2008);
Техническа спецификация

2. Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V
2.1 Електрически уредби и съоръжения до 1000 V Нови и в експлоатация обекти и

съоръжения

Импеданс на контура “фаза-защитен проводник” ПК 7.1.1-05, в. 3, от  10.12.2017 Наредба № 3

(ДВ бр. 90,91/2004);
Наредба 16-116

(ДВ бр.26/2008);
Техническа спецификация

2.2 Електрически уредби и съоръжения до 1000 V Нови и в експлоатация обекти и

съоръжения

Съпротивление на защитни заземителни уредби ПК 7.1.1-07, в. 3, от  10.12.2017 Наредба № 3

(ДВ бр. 90,91/2004);
Наредба 16-116

(ДВ бр.26/2008);
Техническа спецификация

2.3 Електрически уредби и съоръжения до 1000 V Нови и в експлоатация обекти и

съоръжения

Съпротивление на  мълниезащитни заземителни уредби ПК 7.1.1-08, в. 3, от  10.12.2017 Наредба №4

(ДВ бр. 6/2011);

Техническа спецификация

2.4 Електрически уредби и съоръжения до 1000 V Нови и в експлоатация обекти и

съоръжения

Защитни прекъсвачи:

-ток на задействане;

-допирно напрежение

ПК 7.1.1-06, в. 3, от  10.12.2017 Наредба № 3

(ДВ бр. 90,91/2004);
Наредба 16-116

(ДВ бр.26/2008);
Техническа спецификация

2.5 Електрически уредби и съоръжения до 1000 V Нови и в експлоатация обекти и

съоръжения

Съпротивление на изолация БДС 1986, т.3.3, а), б), д), е);

ПК 7.1.1-09, в. 3, от  10.12.2017

Наредба № 3

(ДВ бр. 90,91/2004);
Наредба 16-116

(ДВ бр.26/2008);
Техническа спецификация

 

 

 

 

 

 

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г.

Written by Linev on ноември 17th, 2018. Posted in Новини

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г.

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА

ЗАПОВЕД № РД-01-879
от 22 октомври 2018 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заклю­чителната разпоредба на Постановление № 24 от 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.) определям коефициент на тру­дов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.

Министър: Б. Петков

Приложение

 

по

ред

Икономическа дейност Код по   КИД – 2008  

Коефици­ент на тру­дов травма­тизъм (Ктт) (2014 – 2015 – 2016)

 

 

1 2 3 4
1. Добив на метални руди

 

 

 

07 9,20
2. Воден транспорт 50 3,57
3. Производство на основ­ни метали 24 2,56
4. Производство на хи­мични продукти 20 2,29
5. Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 39 2,12
6. Добив на въглища 05 2,05
7. Строителство на съо­ръжения 42 1,66
8. Производство на дър­вен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; про­изводство на изделия от слама и материали

за плетене

 

 

 

16 1,59
1 2 3 4
9. Сухопътен транспорт 49 1,54
10. Ремонт и инсталиране на машини и оборуд­ване 33 1,46
11. Събиране и обезвреж­дане на отпадъци; ре­циклиране на матери­али 38 1,44
12. Специализирани стро­ителни дейности 43 1,41
13. Пощенски и куриерски дейности 53 1,41
14. Производство на ме­тални изделия, без ма­шини и оборудване 25 1,30
15. Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 52 1,24
16. Горско стопанство 02 1,21
17. Производство на тютю­неви изделия 12 1,20
18. Артистична и творче­ска дейност 90 1,18
19. Строителство на сгради 41 1,18
20. Производство на из­делия от други неме­тални минерални су­ровини 23 1,11
21. Производство и разпре­деление на електриче­ска и топлинна енергия и на газообразни горива 35 1,10
22. Дейности по обслуж­ване на сгради и озе­леняване 81 1,06
23. Производство на изде­лия от каучук и пласт­маси 22 0,98
24. Събиране, пречистване и доставяне на води 36 0,98
25. Добив на неметал­ни материали и суро­вини 08 0,96
26. Спомагателни дей­ности в добива 09 0,94
27. Събиране, отвеждане и пречистване на от­падъчни води 37 0,92
28. Производство на тек­стил и изделия от тек­стил, без облекло 13 0,91
29. Даване под наем и опе­ративен лизинг 77 0,90

 

Публикувани проекти на наредби

Written by Linev on октомври 14th, 2016. Posted in Новини

На сайта на Министерството на труда и социалната политика са публикувани:


– Проект за Наредба за определяне на правилата за поставяне и  графичното изображение на знака по чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда;
-Проект за Наредба за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета;
 
-Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
 
Пълния  текст на проектите можете да видите  на
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=230&lang=

ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЗБУТ

Written by Linev on юни 29th, 2015. Posted in Новини

В Държавен вестник бр. 46/ 2306.2015г. са обнародвани изменения в следните наредби:

Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа;

Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа;

Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.

Нова наредба № РД-07 -4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки.

Written by Linev on юни 29th, 2015. Posted in Новини

В Държавен вестник бр. 46/ 2306.2015г. е обнародвана Наредба № РД-07 -4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки.
Пълният текст на наредбата можете да видите тук.
Отменена е Наредба № 7 от 1993 г. за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени (ДВ, бр. 58 от 1993 г.).

В § 1 на допълнителните разпоредби по смисъла на наредбата:
1. „Бременна работничка“ е работничка или служителка с установена бременност, както и работничка или служителка в напреднал етап на лечение инвитро по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, която е уведомила работодателя за състоянието си с документ, издаден от компетентните здравни органи.
2. „Работничка родилка“ е работничка или служителка, която се е върнала на работа преди 90-ия ден след раждането и е уведомила работодателя за състоянието си с документ, издаден от компетентните здравни органи.
3. „Работничка кърмачка“ е работничка или служителка, която сама кърми детето си и е уведомила работодателя за състоянието си с документ, издаден от компетентните здравни органи.
Приложенията към наредбата:
Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1
Неизчерпателен списък на рисковите фактори, процесите и условията на труд
Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1
Неизчерпателен списък на рисковите фактори и условията на труд, забранени за бременни работнички

Приложение № 3 към чл. 5, ал. 2
Неизчерпателен списък на рисковите фактори и условията на труд, забранени за работнички кърмачки