Закон за мерките и действията при извънредното положение

Written by Linev on март 25th, 2020. Posted in Новини

Измервания на проникващ шум.

Written by Linev on януари 20th, 2020. Posted in Новини

Уважаеми клиенти,

В ДВ. бр.26 от 29 Март 2019 г. е прието изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
чл. 6, ал. 3 от Наредбата регламентира, измерванията на нивата на шум, включително проникващ шум да се извършват съгласно БДС 15471-82;

https://www.moew.government.bg/bg/naredba-6-ot-26-06-2006-g-za-pokazatelite-za-shum-v-okolnata-sreda-otchitasti-stepenta-na-diskomfort/

Термографски обследвания

Written by Linev on декември 28th, 2019. Posted in Новини

Уважаеми клиенти,

Следвайки нашата мисия да предлагаме комплексни решения и услуги с цел повишаване на надеждността на обектите и съоръженията в експлоатация, освен задължителните периодични измервания, имаме възможност да извършим термографско обследване на обекти и съоръжения, което позволява, да се решат широк спектър от критични проблеми водещи до  изменение на температурата на отделен детайл, съоръжение или части от тях, които могат да бъдат регистрирани на термографско изображение.

 Инфрачервената термография е процес на събиране и анализиране на топлинна информация с използването на безконтактни термовизионни камери.

Оборудването и инвестициите за квалифицирането на специалисти с натрупване на опит в термографската диагностика (Thermal Testing) могат да се определят като сравнително скъпа инвестиция.  Правилно приложена обаче, диагнстиката може да се намали значително вероятността от дефектиране на определени видове оборудване и да се спестят  многократно по-високите разходи по аварийно спиране на производствен процес и разходи за непланирани ремонтно-възстановителни дейности, което води до повишение на сигурността, подобряване на ефективността на оборудването, намаляване на прекъсванията в процесите чрез намаляване на риска от дефектиране на оборудването.

Термографската диагностика дава широки възможности за прилагане при следните видове оборудване :

–          Електрическо;

–          Електро-механично;

–          Механично;

–          Свързано с различни технологични процеси;

–     Обследването на сгради, помещения – жилищни, офис и промишлени.

Намира широко приложение и в медицината, охраната и сигурността, мониторинг на различни среди, химическа индустрия и др.

За нашите клиенти предлагаме термографско обследване на преференциални цени със съвременна камера на FLIR с широк температурен обхват от -20 до +550 °С, висока температурна  чувствителност < 0.05 °С и резолюция на термограмата от над 76 000 пиксела .

Преференциалните цени са валидни при извършване на периодични измервания на параметрите на работна, битова и околна среда и при измервания на ел. уредби и съоръжения, което следва предварително да бъде уточнено с наш специалист и обекта да е правилно подготвен за диагностиката.

За повече подробности, моля свържете се с нас.

Органа за контрол от вида С при „С И М ПРЕВЕНТ“ ЕООД е преакредитиран за нов четиригодишен период до 25.09.2022г.

Written by Linev on ноември 17th, 2018. Posted in Новини

Органа за контрол от вида С при С И М ПРЕВЕНТ ЕООД притежаващ Сертификат №319, считано от 25.09.2018г. със заповед № А 335 на изпълнителния Директор на ИА  БСА е преакредитиран за нов четиригодишен период – до 25.09.2022г. и може да извършва контрол на следните параметри:

Заповед – пълен обхват

 

по ред

Област на контрол Вид на контрола Контролиран параметър/

характеристика:

Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол; процедура за контрол

Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1 2 3 4 5 6
1. Физични фактори
1.1 Микроклимат в работна и битова среда Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения Tемпература на въздуха; Oтносителна влажност на въздуха;

Скорост на движение на въздуха.

БДС 16686;

ПК 7.1.1-01, в. 3 от 10.12.2017;

Наредба № РД-07-3, (ДВ бр. 63/2014г)

Наредба № 24 (ДВ,бр.95/2003);

Наредба № 9

(ДВ, бр.46/1994);

Наредба № 2

(ДВ, бр.15/2007);

Наредба № 3

(ДВ, бр. 15/2007);

Наредба № 26

(ДВ, бр. 103/2008);

Наредба № РД-07- 3,

(ДВ бр. 63/2014г);

БДС 14776;

Техническа спецификация

1.2 Изкуствено осветление в работна и битова среда Нови и в експлоатация обекти/ съоръжения Осветеност Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради, Издателство Стандартизация, 1985;

ПК 7.1.1-02, в. 3 от 10.12.2017

Наредба № 49

(ДВ, бр.7/1976);

Наредба № 24

(ДВ,бр.95/2003);

Наредба № 9

(ДВ, бр.46/1994);

Наредба № 2

(ДВ, бр.15/2007);

Наредба № 3

(ДВ, бр. 15/2007);

Наредба № 26

(ДВ, бр. 103/2008);

Наредба №19

(ДВ, бр.79/2008);

БДС EN 12464-1;

Техническа спецификация

1.3 Шум в работна среда Нови и в експлоатация обекти/ съоръжения Еквивалентно ниво на шум;

Ниво на шума;

Дневно ниво на експозиция на шум;

Средноседмично ниво на експозиция на шум;

Върхово ниво на звуково налягане

БДС EN ISO 9612;

(БДС ISO 1999);

БДС 15471;

ПК 7.1.1-03, в. 3 от 10.12.2017

Наредба № 6

(ДВ, бр.58/2006); приложение № 2, табл. 1;

Наредба № 7

(ДВ, бр. 88/1999) – чл. 138;

Наредба № 9

(ДВ, бр. 46/1994);

Наредба № 26

(ДВ, бр. 103/2008);

Наредба № 6

(ДВ, бр.70/2005);

Техническа спецификация

1.4 Шум в околна среда Нови и в експлоатация обекти/ съоръжения Еквивалентно ниво на шум БДС 15471;

ПК 7.1.1-10, в. 3 от 10.12.2017

Наредба № 6

(ДВ, бр.58/2006), Приложение 2, таблица 2;

Техническа спецификация

1.5 Шум в помещения на жилищни и обществени сгради Нови и в експлоатация обекти/ съоръжения Еквивалентно ниво на шум;

Ниво на шум

БДС 15471;

ПК 7.1.1-04, в. 3 от 10.12.2017

Наредба № 6

(ДВ, бр.58/2006, Приложение 2, таблица 1);

Наредба № 9

(ДВ, бр. 46/1994);
Наредба № 24

(ДВ, бр. 95/2003г);
Наредба № 2

(ДВ, бр.15/2007);
Наредба № 26

(ДВ, бр. 103/2008);
Техническа спецификация

2. Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V
2.1 Електрически уредби и съоръжения до 1000 V Нови и в експлоатация обекти и

съоръжения

Импеданс на контура “фаза-защитен проводник” ПК 7.1.1-05, в. 3, от  10.12.2017 Наредба № 3

(ДВ бр. 90,91/2004);
Наредба 16-116

(ДВ бр.26/2008);
Техническа спецификация

2.2 Електрически уредби и съоръжения до 1000 V Нови и в експлоатация обекти и

съоръжения

Съпротивление на защитни заземителни уредби ПК 7.1.1-07, в. 3, от  10.12.2017 Наредба № 3

(ДВ бр. 90,91/2004);
Наредба 16-116

(ДВ бр.26/2008);
Техническа спецификация

2.3 Електрически уредби и съоръжения до 1000 V Нови и в експлоатация обекти и

съоръжения

Съпротивление на  мълниезащитни заземителни уредби ПК 7.1.1-08, в. 3, от  10.12.2017 Наредба №4

(ДВ бр. 6/2011);

Техническа спецификация

2.4 Електрически уредби и съоръжения до 1000 V Нови и в експлоатация обекти и

съоръжения

Защитни прекъсвачи:

-ток на задействане;

-допирно напрежение

ПК 7.1.1-06, в. 3, от  10.12.2017 Наредба № 3

(ДВ бр. 90,91/2004);
Наредба 16-116

(ДВ бр.26/2008);
Техническа спецификация

2.5 Електрически уредби и съоръжения до 1000 V Нови и в експлоатация обекти и

съоръжения

Съпротивление на изолация БДС 1986, т.3.3, а), б), д), е);

ПК 7.1.1-09, в. 3, от  10.12.2017

Наредба № 3

(ДВ бр. 90,91/2004);
Наредба 16-116

(ДВ бр.26/2008);
Техническа спецификация

 

 

 

 

 

 

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г.

Written by Linev on ноември 17th, 2018. Posted in Новини

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г.

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА

ЗАПОВЕД № РД-01-879
от 22 октомври 2018 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заклю­чителната разпоредба на Постановление № 24 от 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.) определям коефициент на тру­дов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.

Министър: Б. Петков

Приложение

 

по

ред

Икономическа дейност Код по   КИД – 2008  

Коефици­ент на тру­дов травма­тизъм (Ктт) (2014 – 2015 – 2016)

 

 

1 2 3 4
1. Добив на метални руди

 

 

 

07 9,20
2. Воден транспорт 50 3,57
3. Производство на основ­ни метали 24 2,56
4. Производство на хи­мични продукти 20 2,29
5. Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 39 2,12
6. Добив на въглища 05 2,05
7. Строителство на съо­ръжения 42 1,66
8. Производство на дър­вен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; про­изводство на изделия от слама и материали

за плетене

 

 

 

16 1,59
1 2 3 4
9. Сухопътен транспорт 49 1,54
10. Ремонт и инсталиране на машини и оборуд­ване 33 1,46
11. Събиране и обезвреж­дане на отпадъци; ре­циклиране на матери­али 38 1,44
12. Специализирани стро­ителни дейности 43 1,41
13. Пощенски и куриерски дейности 53 1,41
14. Производство на ме­тални изделия, без ма­шини и оборудване 25 1,30
15. Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 52 1,24
16. Горско стопанство 02 1,21
17. Производство на тютю­неви изделия 12 1,20
18. Артистична и творче­ска дейност 90 1,18
19. Строителство на сгради 41 1,18
20. Производство на из­делия от други неме­тални минерални су­ровини 23 1,11
21. Производство и разпре­деление на електриче­ска и топлинна енергия и на газообразни горива 35 1,10
22. Дейности по обслуж­ване на сгради и озе­леняване 81 1,06
23. Производство на изде­лия от каучук и пласт­маси 22 0,98
24. Събиране, пречистване и доставяне на води 36 0,98
25. Добив на неметал­ни материали и суро­вини 08 0,96
26. Спомагателни дей­ности в добива 09 0,94
27. Събиране, отвеждане и пречистване на от­падъчни води 37 0,92
28. Производство на тек­стил и изделия от тек­стил, без облекло 13 0,91
29. Даване под наем и опе­ративен лизинг 77 0,90