Нова кампания 2020-2022 на европейската агенция по безопасност и здраве при работа

Written by Linev on май 7th, 2020. Posted in Новини

Мускулно-скелетните смущения (МСС) са сред най-често срещаните заболявания, свързани с труда. Те засягат милиони работещи в Европа и струват милиарди евро на работодателите. Решаването на проблема с МСС допринася за подобряване на живота на работещите, то е полезно и от гледната точка на бизнеса.

Свързаните с работата МСС засягат гърба, шията, раменете и горните и долните крайници. Те обхващат всякакво увреждане или нарушение на опорно-двигателния апарат. Здравословните проблеми варират от незначително неразположение и болка до по-сериозни заболявания, изискващи почивка или медицинско лечение. При повечето хронични състояния резултатът може да бъде трайно увреждане и загуба на работата.

Запознайте се с предстоящата кампания!

На новия уебсайт на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа има голямо количество информация и полезни източници за свързани с работата мускулно-скелетни смущения и защо трябва да ги контролираме.

https://osha.europa.eu/bg/highlights/healthy-workplaces-lighten-load-msd-campaign-website-now-online?fbclid=IwAR0va2JZSnc1yYn5uEOOMJpnvUUnDMB1GjxvfI4Je6UUgOrSdPE3FJbuCUk

Закон за мерките и действията при извънредното положение

Written by Linev on март 25th, 2020. Posted in Новини

Измервания на проникващ шум.

Written by Linev on януари 20th, 2020. Posted in Новини

Уважаеми клиенти,

В ДВ. бр.26 от 29 Март 2019 г. е прието изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
чл. 6, ал. 3 от Наредбата регламентира, измерванията на нивата на шум, включително проникващ шум да се извършват съгласно БДС 15471-82;

https://www.moew.government.bg/bg/naredba-6-ot-26-06-2006-g-za-pokazatelite-za-shum-v-okolnata-sreda-otchitasti-stepenta-na-diskomfort/

Термографски обследвания

Written by Linev on декември 28th, 2019. Posted in Новини

Уважаеми клиенти,

Следвайки нашата мисия да предлагаме комплексни решения и услуги с цел повишаване на надеждността на обектите и съоръженията в експлоатация, освен задължителните периодични измервания, имаме възможност да извършим термографско обследване на обекти и съоръжения, което позволява, да се решат широк спектър от критични проблеми водещи до  изменение на температурата на отделен детайл, съоръжение или части от тях, които могат да бъдат регистрирани на термографско изображение.

 Инфрачервената термография е процес на събиране и анализиране на топлинна информация с използването на безконтактни термовизионни камери.

Оборудването и инвестициите за квалифицирането на специалисти с натрупване на опит в термографската диагностика (Thermal Testing) могат да се определят като сравнително скъпа инвестиция.  Правилно приложена обаче, диагнстиката може да се намали значително вероятността от дефектиране на определени видове оборудване и да се спестят  многократно по-високите разходи по аварийно спиране на производствен процес и разходи за непланирани ремонтно-възстановителни дейности, което води до повишение на сигурността, подобряване на ефективността на оборудването, намаляване на прекъсванията в процесите чрез намаляване на риска от дефектиране на оборудването.

Термографската диагностика дава широки възможности за прилагане при следните видове оборудване :

–          Електрическо;

–          Електро-механично;

–          Механично;

–          Свързано с различни технологични процеси;

–     Обследването на сгради, помещения – жилищни, офис и промишлени.

Намира широко приложение и в медицината, охраната и сигурността, мониторинг на различни среди, химическа индустрия и др.

За нашите клиенти предлагаме термографско обследване на преференциални цени със съвременна камера на FLIR с широк температурен обхват от -20 до +550 °С, висока температурна  чувствителност < 0.05 °С и резолюция на термограмата от над 76 000 пиксела .

Преференциалните цени са валидни при извършване на периодични измервания на параметрите на работна, битова и околна среда и при измервания на ел. уредби и съоръжения, което следва предварително да бъде уточнено с наш специалист и обекта да е правилно подготвен за диагностиката.

За повече подробности, моля свържете се с нас.

Органа за контрол от вида С при „С И М ПРЕВЕНТ“ ЕООД е преакредитиран за нов четиригодишен период до 25.09.2022г.

Written by Linev on ноември 17th, 2018. Posted in Новини

Органа за контрол от вида С при С И М ПРЕВЕНТ ЕООД притежаващ Сертификат №319, считано от 25.09.2018г. със заповед № А 335 на изпълнителния Директор на ИА  БСА е преакредитиран за нов четиригодишен период – до 25.09.2022г. и може да извършва контрол на следните параметри:

Заповед – пълен обхват

 

по ред

Област на контрол Вид на контрола Контролиран параметър/

характеристика:

Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол; процедура за контрол

Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1 2 3 4 5 6
1. Физични фактори
1.1 Микроклимат в работна и битова среда Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения Tемпература на въздуха; Oтносителна влажност на въздуха;

Скорост на движение на въздуха.

БДС 16686;

ПК 7.1.1-01, в. 3 от 10.12.2017;

Наредба № РД-07-3, (ДВ бр. 63/2014г)

Наредба № 24 (ДВ,бр.95/2003);

Наредба № 9

(ДВ, бр.46/1994);

Наредба № 2

(ДВ, бр.15/2007);

Наредба № 3

(ДВ, бр. 15/2007);

Наредба № 26

(ДВ, бр. 103/2008);

Наредба № РД-07- 3,

(ДВ бр. 63/2014г);

БДС 14776;

Техническа спецификация

1.2 Изкуствено осветление в работна и битова среда Нови и в експлоатация обекти/ съоръжения Осветеност Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради, Издателство Стандартизация, 1985;

ПК 7.1.1-02, в. 3 от 10.12.2017

Наредба № 49

(ДВ, бр.7/1976);

Наредба № 24

(ДВ,бр.95/2003);

Наредба № 9

(ДВ, бр.46/1994);

Наредба № 2

(ДВ, бр.15/2007);

Наредба № 3

(ДВ, бр. 15/2007);

Наредба № 26

(ДВ, бр. 103/2008);

Наредба №19

(ДВ, бр.79/2008);

БДС EN 12464-1;

Техническа спецификация

1.3 Шум в работна среда Нови и в експлоатация обекти/ съоръжения Еквивалентно ниво на шум;

Ниво на шума;

Дневно ниво на експозиция на шум;

Средноседмично ниво на експозиция на шум;

Върхово ниво на звуково налягане

БДС EN ISO 9612;

(БДС ISO 1999);

БДС 15471;

ПК 7.1.1-03, в. 3 от 10.12.2017

Наредба № 6

(ДВ, бр.58/2006); приложение № 2, табл. 1;

Наредба № 7

(ДВ, бр. 88/1999) – чл. 138;

Наредба № 9

(ДВ, бр. 46/1994);

Наредба № 26

(ДВ, бр. 103/2008);

Наредба № 6

(ДВ, бр.70/2005);

Техническа спецификация

1.4 Шум в околна среда Нови и в експлоатация обекти/ съоръжения Еквивалентно ниво на шум БДС 15471;

ПК 7.1.1-10, в. 3 от 10.12.2017

Наредба № 6

(ДВ, бр.58/2006), Приложение 2, таблица 2;

Техническа спецификация

1.5 Шум в помещения на жилищни и обществени сгради Нови и в експлоатация обекти/ съоръжения Еквивалентно ниво на шум;

Ниво на шум

БДС 15471;

ПК 7.1.1-04, в. 3 от 10.12.2017

Наредба № 6

(ДВ, бр.58/2006, Приложение 2, таблица 1);

Наредба № 9

(ДВ, бр. 46/1994);
Наредба № 24

(ДВ, бр. 95/2003г);
Наредба № 2

(ДВ, бр.15/2007);
Наредба № 26

(ДВ, бр. 103/2008);
Техническа спецификация

2. Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V
2.1 Електрически уредби и съоръжения до 1000 V Нови и в експлоатация обекти и

съоръжения

Импеданс на контура “фаза-защитен проводник” ПК 7.1.1-05, в. 3, от  10.12.2017 Наредба № 3

(ДВ бр. 90,91/2004);
Наредба 16-116

(ДВ бр.26/2008);
Техническа спецификация

2.2 Електрически уредби и съоръжения до 1000 V Нови и в експлоатация обекти и

съоръжения

Съпротивление на защитни заземителни уредби ПК 7.1.1-07, в. 3, от  10.12.2017 Наредба № 3

(ДВ бр. 90,91/2004);
Наредба 16-116

(ДВ бр.26/2008);
Техническа спецификация

2.3 Електрически уредби и съоръжения до 1000 V Нови и в експлоатация обекти и

съоръжения

Съпротивление на  мълниезащитни заземителни уредби ПК 7.1.1-08, в. 3, от  10.12.2017 Наредба №4

(ДВ бр. 6/2011);

Техническа спецификация

2.4 Електрически уредби и съоръжения до 1000 V Нови и в експлоатация обекти и

съоръжения

Защитни прекъсвачи:

-ток на задействане;

-допирно напрежение

ПК 7.1.1-06, в. 3, от  10.12.2017 Наредба № 3

(ДВ бр. 90,91/2004);
Наредба 16-116

(ДВ бр.26/2008);
Техническа спецификация

2.5 Електрически уредби и съоръжения до 1000 V Нови и в експлоатация обекти и

съоръжения

Съпротивление на изолация БДС 1986, т.3.3, а), б), д), е);

ПК 7.1.1-09, в. 3, от  10.12.2017

Наредба № 3

(ДВ бр. 90,91/2004);
Наредба 16-116

(ДВ бр.26/2008);
Техническа спецификация