Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Written by Linev on октомври 17th, 2011. Posted in Новини

 В Държавен вестник,  Брой  81, от 18.10.2011 г. е обнародвана Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от  Министерство на вътрешните работи и  Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Наредбата във формат PDF може да изтеглите от нашия сайт, раздел ПОЛЕЗНО.

Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност

Written by Linev on юли 5th, 2011. Posted in Новини

В  Държавен вестник  брой: 44, от 10.06.2011 г. е обнародвана „Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове.”

С нея се въвежда нова бланка „Болничен лист за временна неработоспособност“(болничен лист-1 и болничен лист-2)  . Инструкцията е в сила от 01.07.2011г.

 Съгласно чл. 36, ал. 3 от Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. „Когато има данни за настъпила трудова злополука, довела до временна неработоспособност, лекарят, издал първичния болничен лист за нея, изпраща в 3-дневен срок на ТП на НОИ копие от болничния лист.“.

 Представяните в НОИ болнични листове /стара или нова бланка/, след 30.06.2011 г. задължително трябва да бъдат придружени с Приложение №15 към чл. 3, ал. 1 от НИИПОПДОО «Декларация от осигурителя/ самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение» – код 18 от Номенклатурата с приложенията към болнични листове /цитирана е в описа – Приложение №9 към Наредбата/.

В описа на документите, Приложение №9, в раздела за болничните листове, реквизитът “да се яви на работа на…” се заменя с реквизита “в отпуск до …”, т.е. вписва се последният календарен ден от отпуска за временна неработоспособност или за бременност и раждане по болничния лист, независимо дали е по стара или нова бланка.

В саита на НОИ е публикувана промяна в спецификациите и контрола на входните файлове с данни от придружителните писма и описите за изплащане на парични обезщетения от ДОО в НОИ.

 Публикувани са нови версии на продуктите под DOS и WINDOWS, разпространявани от НОИ.

 Данните, представяни в НОИ след 30.06.2011 г. следва да бъдат изготвени с новите версии.

 Представяните в НОИ данни до 30.06.2011 г. следва да бъдат изготвени със старите версии на продуктите.

28 април – световен ден за безопасност и здраве при работа

Written by S&M Prevent on април 28th, 2011. Posted in Новини

28 април е Световният ден за безопасност и здраве при работа. Тази дата се отбелязва всяка година от Международната организация на труда (МОТ) и синдикалните движения. Почита се паметта на жертвите при трудови злополуки и професионални болести и се напомня на обществеността, че професионалните заболявания и трудовите злополуки могат да бъдат предотвратени ако се вземат необходимите мерки.

Усилията на МОТ са насочени към осигуряването на достоен труд за всички работещи, който труд същевременно е и здравословен и безопасен. Темата на настоящото честване е „Новите и отново проявяващи се рискове и моделите за превенция в променящия се свят на труда“.

Според статистиката:

  • на всеки 15 секунди в света умира един работник поради трудова злополука или професионална болест;
  • на всеки 15 секунди 160 работници претърпяват трудова злополука;
  • в края на всеки ден около 1 милион работници стават жертва на трудова злополука;
  • всеки ден 5500 умират поради трудова злополука или професионална болест.

 

безопасност и здраве при работа

Приета е националната програма за безопасност и здраве при работа.

Written by Linev on април 27th, 2011. Posted in Новини

С Протокол № 14.2 на Министерския съвет от 06 април 2011 г. е приета Националната програма за безопасност и здраве при работа 2011 г. Пълният текст на Програмата можете да видите тук.

В ДВ брой 33 / 26.04.2011 г. е обнародван Закон за допълнение на Кодекса на труда регламентиращ извършване на надомна работа.

Written by Linev on април 26th, 2011. Posted in Новини

В ДВ брой 33, от дата 26.04.2011 г. е обнародван  Закон за допълнение на Кодекса на труда  регламентиращ  извършване на надомна работа. Пълният текст на Закона можете да видите тук .