НАРЕДБА № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност

Written by Linev on февруари 20th, 2012. Posted in Новини

Текста на НАРЕДБА № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност  може да разгледате от тук:  РД-07-1 от 2 февруари 2012

Наредба за защита на работещите от рискове свързани с експозиция на химични агенти при работа

Written by Linev on януари 9th, 2012. Posted in Новини

В ДВ. БР.2 ОТ 6 ЯНУАРИ 2012Г.  Е ОБНАРОДВАНА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2003  Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (ОБН., ДВ, БР. 8 ОТ 2004 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 71 ОТ 2006 Г. И БР. 67 ОТ 2007 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

Наредбата във формат PDF може да изтеглите от нашия сайт, раздел ПОЛЕЗНО

Обнародвана е НАРЕДБА № Iз-2815 от 7ноември 2011 г

Written by Linev on ноември 19th, 2011. Posted in Новини

В Държавен вестник,  Брой: 91, от дата 18.11.2011 г.е обнародвана НАРЕДБА № Iз-2815 от 7 ноември 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.

Наредбата във формат PDF може да изтеглите от нашия сайт, раздел ПОЛЕЗНО

Държавен вестник брой: 82, от 21.10.2011г. е обнародван Закон за изменение Кодекса на труда.

Written by Linev on октомври 21st, 2011. Posted in Новини

В Държавен вестник  брой: 82, от  21.10.2011г. е обнародван Закон за изменение Кодекса на труда.

Създаден нов  раздел VІІІб, в който са определени допълнителните условия за извършване на работа от разстояние.

С чл. 287 предварителните медицински прегледи стават задължителни и се заплащат от лицата които кандидатстват за работа.

Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Written by Linev on октомври 17th, 2011. Posted in Новини

 В Държавен вестник,  Брой  81, от 18.10.2011 г. е обнародвана Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от  Министерство на вътрешните работи и  Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Наредбата във формат PDF може да изтеглите от нашия сайт, раздел ПОЛЕЗНО.