Обучения организирани и провеждани от „Центъра по безопасност и здраве при работа“

Уважаеми клиенти,  

И през 2016г. Службата по безопасност и здраве при работа ще продължи добрата си практика за провеждане на обучения по безопасност и здраве при работа. Актуализирана е програмата и графика на предстоящите планирани обучения. Моля, резервирайте необходимите Ви места своевременно.

Целта на обученията е запознаването Ви с измененията в нормативната уредба и придобиване на практически знания и умения за прилагането им във Вашата ежедневна дейност по ЗБУТ.

По време на обучението ще решаваме практически казуси, включително и  поставени от Вас.

В курса са предвидени материали за обучаемите, филми за добри практики.

Технически пособия използвани при обучението -милтимедиен проектор/ флипчарт.

Успешно издържалите теста получават съответното удостоверение.

Обученията се провеждат в гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе” 51, ет.2, зала 207.

При желание от Ваша страна обучението може да се проведе и на Ваша територия след предварително договаряне.

Заявки за участие в обученията можете да направите на:

–  E-mail: sirnprevent@abv.bg;

– телефон: 0878 103 674, 0878 103 675.

Записванията се извършват по реда на заявките.


ПРЕЗ 2016 ГОДИНА ЩЕ ПРОВЕДЕМ СЛЕДНИТЕ ОБУЧЕНИЯ:

 1. ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА  ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА:

-длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси (работодателя и/или оторизирано от него лице);

-длъжностните лица и специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /орган по БЗР/;

-лицата, които са определени от работодате­ля да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;

-членовете  на Комитета/Групата по условия на труд.

2016 г.
Месец Дата на провеждане Брой участници
Януари 4  

 

 

 

Минимален-4.

Максимален-12

 

Февруари 5
Март 7
Април 4
Май 9
Юни 6
Юли 4
Септември 12
Октомври 3
Ноември 7

Възможни са обучения и на други дати след предварително договаряне.

2.ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ В КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД.

Съгласно изискванията на Наредба №4/03.11.1998г. ще се проведе от 11 до 15 април 2016г. Минимален брой участници- 8, максимален- 12.

3.ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА  ГРУПА ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

Провежда се съгласно изискванията на „Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 волта”.

2016 г.
Месец Дата на провеждане Брой участници
Януари 25  

 

 

 

Минимален-4.

Максимален-12

 

Февруари 29
Март 28
Април 25
Май 30
Юни 27
Юли 25
Септември 26
Октомври 31
Ноември 28

Възможни са обучения и на други дати след предварително договаряне.

 

 

Обучение

обучение противопожарна защита

Провеждане на учебна евакуация в Съдебната палата гр. Пловдив с участието на Първа РС ПБЗН

Провеждане на учебна евакуация в Съдебната палата гр. Пловдив с участието на Първа РС ПБЗН

 

1.Съгласно изискванията на Наредба № РД07-2 от 16.12.2009 г.

 • Обучението се провежда по предварително изготвени и съгласувани с клиентите учебни програми в подходящи зали или на място, заявено от клиента.
 • Обучението включва мултимедийно представяне на темите и завършва с изпит илитест.
 • Успешно издържалите изпита или теста получават  удостоверение.

Удостоверенията издавани от „Центъра по безопасност и здраве при работа“  са в съответствие с изискванията и се приемат при регистрация в Камарата на строителите в България, както и при проверка от Инспекцията по труда.

Съгласно изискванията на Наредба № РД07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за   провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд(обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г.) на :

 • длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси (нe по-рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа);
 • длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа);
 • лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа(не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа); ;
 • членовете на комитета /групата по условия на труд(  30 часа първоначлно и 6 часа ежегодно обучение).
 • работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа (съгласно из­искванията на съответните нормативни актове);

 

2.Квалификационни групи по електробезопасност съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V :

 • Участниците в обучението предварително се запознават с условията, регламентирани в Правилника за получаване на квалификационна група.
 • Курсовете се провеждат на групи, сформирани по фирмен или браншов профил и включват всички необходими теми по Правилника.
 • Обучението се провежда по предварително изготвени и съгласувани с работодателя учебни програми в подходящи зали или на място, заявено от клиента.
 • Обучението включва мултимедийно представяне на темите.
 • Обучение завършва с изпит илитест.
 •  Успешно издържалите изпита или теста получават  удостоверение.
 • Срок на валидност на издаваните удостоверения:
  • две години за изпълнителския персонал;
  • три години – за ръководния персонал