Обучения организирани и провеждани от „Центъра по безопасност и здраве при работа“

Уважаеми клиенти,  

Службата по безопасност и здраве при работа  продължава добрата си практика за провеждане на обучения по безопасност и здраве при работа.

Целта на обученията е запознаването Ви с измененията в нормативната уредба и придобиване на практически знания и умения за прилагането им във Вашата ежедневна дейност по ЗБУТ.

По време на обучението ще решаваме практически казуси, включително и  поставени от Вас.

В курса са предвидени материали за обучаемите, филми за добри практики.

Обученията се провеждат в гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе” 51, ет.2, зала 207.

При желание от Ваша страна обучението може да се проведе и на Ваша територия след предварително договаряне.

Заявки за участие в обученията можете да направите на:

–  E-mail: sirnprevent@abv.bg;

– телефон: 0878 103 674, 0878 103 675.

Записванията се извършват по реда на заявките.


ПРОВЕЖДАМЕ СЛЕДНИТЕ ОБУЧЕНИЯ:

1.Съгласно изискванията на Наредба № РД07-2 от 16.12.2009 г.

  • Обучениетосе провежда по предварително изготвени и съгласувани с клиентите учебни програми в подходящи зали или на място, заявено от клиента.
  • Обучението включва мултимедийно представяне на темите и завършва с изпит илитест.
  • Успешно издържалите изпита или теста получават  удостоверение.

Удостоверенията издавани от „Центъра по безопасност и здраве при работа“  са в съответствие с изискванията и се приемат при регистрация в Камарата на строителите в България, както и при проверка от Инспекцията по труда.

Съгласно изискванията на Наредба № РД07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за   провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г.) провеждаме обучение на :

1.1.длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси (нe по-рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа)- провеждат се всеки първи понеделник на месеца от 13.00 часа;

 

1.2.длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа)- провеждат се всеки първи понеделник на месеца от 13.00 часа;

 

1.3.лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа(не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа) провеждат се всеки първи понеделник на месеца от 13.00 часа;

 

1.4.членовете на комитета /групата по условия на труд(  30 часа първоначлно- повеждат се  всяка първа седмица на месец април и 6 часа ежегодно обучение- провеждат се всеки първи понеделник на месеца от 13.00 часа;

 

2.Квалификационни групи по електробезопасност съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V провеждани от лицензиран учебен център.:

  • Участницитев обучението предварително се запознават с условията, регламентирани в Правилника за получаване на квалификационна група.
  • Курсоветесе провеждат на групи, сформирани по фирмен или браншов профил и включват всички необходими теми по Правилника.
  • Обучениетосе провежда по предварително изготвени и съгласувани с работодателя учебни програми в подходящи зали или на място, заявено от клиента.
  • Обучението включва мултимедийно представяне на темите.
  • Обучение завършва с изпит илитест.
  • Успешно издържалите изпита или теста получават  удостоверение.
  • Срокна валидност на издаваните удостоверения:

-две години за изпълнителския персонал;

-три години – за ръководния персонал

Обученията се провеждат се всека първа сряда на месеца от 13.00 часа;

 

 

Обучение

обучение противопожарна защита

Провеждане на учебна евакуация в Съдебната палата гр. Пловдив с участието на Първа РС ПБЗН

Провеждане на учебна евакуация в Съдебната палата гр. Пловдив с участието на Първа РС ПБЗН