ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЗБУТ

Written by Linev on юни 29th, 2015. Posted in Новини

В Държавен вестник бр. 46/ 2306.2015г. са обнародвани изменения в следните наредби:

Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа;

Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа;

Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.