Измервания на проникващ шум.

Written by Linev on януари 20th, 2020. Posted in Новини

Уважаеми клиенти,

В ДВ. бр.26 от 29 Март 2019 г. е прието изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
чл. 6, ал. 3 от Наредбата регламентира, измерванията на нивата на шум, включително проникващ шум да се извършват съгласно БДС 15471-82;

https://www.moew.government.bg/bg/naredba-6-ot-26-06-2006-g-za-pokazatelite-za-shum-v-okolnata-sreda-otchitasti-stepenta-na-diskomfort/