Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г.

Written by Linev on ноември 17th, 2018. Posted in Новини

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г.

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА

ЗАПОВЕД № РД-01-879
от 22 октомври 2018 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заклю­чителната разпоредба на Постановление № 24 от 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.) определям коефициент на тру­дов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.

Министър: Б. Петков

Приложение

 

по

ред

Икономическа дейност Код по   КИД – 2008  

Коефици­ент на тру­дов травма­тизъм (Ктт) (2014 – 2015 – 2016)

 

 

1 2 3 4
1. Добив на метални руди

 

 

 

07 9,20
2. Воден транспорт 50 3,57
3. Производство на основ­ни метали 24 2,56
4. Производство на хи­мични продукти 20 2,29
5. Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 39 2,12
6. Добив на въглища 05 2,05
7. Строителство на съо­ръжения 42 1,66
8. Производство на дър­вен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; про­изводство на изделия от слама и материали

за плетене

 

 

 

16 1,59
1 2 3 4
9. Сухопътен транспорт 49 1,54
10. Ремонт и инсталиране на машини и оборуд­ване 33 1,46
11. Събиране и обезвреж­дане на отпадъци; ре­циклиране на матери­али 38 1,44
12. Специализирани стро­ителни дейности 43 1,41
13. Пощенски и куриерски дейности 53 1,41
14. Производство на ме­тални изделия, без ма­шини и оборудване 25 1,30
15. Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 52 1,24
16. Горско стопанство 02 1,21
17. Производство на тютю­неви изделия 12 1,20
18. Артистична и творче­ска дейност 90 1,18
19. Строителство на сгради 41 1,18
20. Производство на из­делия от други неме­тални минерални су­ровини 23 1,11
21. Производство и разпре­деление на електриче­ска и топлинна енергия и на газообразни горива 35 1,10
22. Дейности по обслуж­ване на сгради и озе­леняване 81 1,06
23. Производство на изде­лия от каучук и пласт­маси 22 0,98
24. Събиране, пречистване и доставяне на води 36 0,98
25. Добив на неметал­ни материали и суро­вини 08 0,96
26. Спомагателни дей­ности в добива 09 0,94
27. Събиране, отвеждане и пречистване на от­падъчни води 37 0,92
28. Производство на тек­стил и изделия от тек­стил, без облекло 13 0,91
29. Даване под наем и опе­ративен лизинг 77 0,90