Нова Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Written by Linev on ноември 2nd, 2014. Posted in Новини

В ДВ  брой 89, от  28.10.2014 г.  е публикувана  Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

 

Новата наредба отменя Наредба № Iз-2377 от 2011 г.

 

Какви са най-важните промени в наредбата Наредба № 8121з-647/ 01.10.2014г.

 

I.Започваме от § 6 от преходните и заключителни разпоредби  който казва: „Издадените  документи по чл. 9 от Наредба № Iз-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите запазват действието си, в случай че в обекта няма промяна на условията, при които са издадени.“ Това подсказва, че  измененията в наредбата не са съществени.

 II. В чл. 14. се допуска стълбищните клетки да не се отделят съгласно чл. 47 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – за обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф4.1, ако в обекта е осигурена автоматична пожароизвестителна система със специфичен звуков сигнал на всеки етаж.

III. В Чл. 21. (1) е определено, че  периодичните  проверки на пожарогасителите  се извършват при първоначалното поставяне на пожарогасителя в обекта, а впоследствие – на интервали от не повече от 30 дни. Пожарогасителите трябва да се проверяват по-често, когато обстоятелствата налагат това.

IV. В Чл. 22.(1) са добавени нови изисквания за обслужването за стационарните пожарогасителни инсталации с въглероден диоксид – БДС ISO 6183 „Технически съоръжения за защита срещу пожар. Гасителни системи с въглероден диоксид за използване в помещения. Проектиране и монтиране“ и на системите за гласово уведомяване – БДС EN 60849 „Звукови системи за извънредни ситуации“.

 V.В Чл. 23. (2) вече са конкретизирани изискванията  за  монтирането на пожарогасителните средства, а именно:

  1. пожарогасителите се поставят на конзоли или стойки или се монтират в шкафове,

освен ако не са возим тип;

  1. пожарогасители с обща маса 18 kg или по-малка се монтират така, че горната

част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,5 m над пода; пожарогасители с обща маса, по-голяма от 18 kg (с изключение на возимите видове), се монтират така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,0 m над пода; разстоянието между дъното на пожарогасителите, монтирани на конзоли или стойки, и пода е не по-малко от 3 cm;

  1. когато пожаротехническите средства са монтирани или поставени на

предназначените за тях места, инструкциите за работа се обръщат навън или по посока на най-вероятния достъп;

  1. когато пожаротехническите средства са монтирани в затворени шкафове, които

са поставени навън или са изложени на повишени температури, шкафовете се осигуряват с вентилационни отвори;

  1. за пожаротехническите средства, разположени в заключени шкафове или

помещения, се предвиждат средства за достъп при аварийна ситуация.

 

Пълният текст на наредбата можете да видите в раздел полезно.