КАКВО ТРЯВА ДА ЗНАЕМ ЗА НОВАТА НАРЕДБА № РД-07-3 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИКРОКЛИМАТА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

Written by Linev on октомври 26th, 2014. Posted in Новини

В Държаван вестник , брой: 63/ 1.8.2014 г. е обнародвана Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

 

Наредбата влиза в сила от 01.11.2014г.

 

Наредбата  определя:

  1. граничните стойности на параметрите на микроклимата: температура, влажност и

скорост на движение на въздуха и топлинно облъчване;

  1. минималните изисквания за защита на работещите от рискове за здравето и безопасността, причинени от параметрите на микроклимата на работни места в сгради и от неблагоприятни климатични условия при работа на открито.

Наредбата е разработена въз основа на два стандарта, които се прилагат при оценяване на риска от микроклимата на работните места:

– БДС 14776-87 Охрана на труда. Работни места в производствени помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване и

– БДС 16686-87 Охрана на труда. Методи за измерване на температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха в работните помещения на сградите.

С наредбата не се утвърждават нови норми за параметрите на микроклимата и не се въвеждат нови методи за изчисляване и оценка.

В отделни членове са определени изискванията, с които работодателят следва да се съобрази при оценяването на риска както от параметрите на микроклимата на работни места в сгради, така и при работа на открито.

Посочени са и основните технически и организационни мерки, които той следва да приложи за защита на работещите, когато при оценката на риска се установи, че резултатите от измерванията не съответстват на установените оптимални или допустими гранични стойности, или когато се установи, че съществува риск от слънчев/топлинен удар, преохлаждане и измръзване и др. (при работа на открито).

Въвежда се  ново задължение  за работодателя за преустановяване на работата на

открито при опасно ниски или високи температури, гръмотевични бури, обилен валеж, силен вятър и гъста мъгла, когато са определени от Националния институт по метеорология и хидрология с код “оранжево” или “червено” и ако създават заплаха за живота и здравето на работещите и за безопасното изпълнение на трудовата дейност.

Тук е мястото да подсетим длъжностните лица по БЗР да актуализират вътрешноведомствените си документи и да  определят в писмена заповед на работодателя кое е длъжностното лице  което  следи информацията за опасно ниски или високи температури, гръмотевични бури, обилен валеж, силен вятър и гъста мъгла, когато са определени от Националния институт по метеорология и хидрология с код “оранжево” или “червено” и кое е лицето, което е оторизирано да взема решение за преустановяване на работата на открито.

Информацията от  Националния институт по метеорология и хидрология е достъпна от сайта им намиращ  се на адрес: http://www.meteo.bg/ . Същата информация  е достъпна и от Европейски портал за ранно предупреждение за опасни меторологични явления  http://meteoalarm.eu/bu_BU/0/0/BG-CCCCCCCC.html  (линкът е към картата на България и е наличен с български интерфейс.)

Ново в наредбата е, че необходимостта от измервания се определя след консултации с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд.

Друго ново изискване в наредбата е измерванията на всеки от параметрите – температура, влажност и скорост на движение на въздуха, на определените постоянни и непостоянни работни места през топлия и студения период на годината се извършват така, че да се обхванат най-неблагоприятните микроклиматични условия. Тези условия се определят след консултации с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд.

Температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха на дадено работно място за определен период на годината отговарят на граничните стойности за микроклимат на работното място, когато окончателните резултати от измерванията и на трите параметъра (температура, влажност и скорост на движение на въздуха) отговарят на съответните оптимални или допустими гранични стойности, определени в раздел II на наредната.

Плътността на потока на топлинно облъчване отговаря на граничните стойности за микроклимат на работното място, когато стойността съгласно чл. 17, ал. 4 е по-малка от допустимата норма съгласно чл. 13, ал. 1 от наредбата.

С допълнителните разпоредби са дадени дефиниции на основните термини от наредбата, така че да не се допуска неправилно тълкуване и прилагане на основни изисквания и задължения.

Важно е да се знае, че наредбата дава основание протоколите за резултатите от измерванията на параметрите на микроклимата на работни места в сгради, съставени в съответствие с двата стандарта БДС 14776-87 и БДС 16686-87 от звена и специалисти на работодателя и/или от лица, акредитирани от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” да важат, доколкото не противоречат на нормите в тази наредба.

Тук е мястото да отбележим, че щом  след консултации с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд  се определя необходимостта от измерванията  и се определя че те трябва да се извършват така, че да се обхванат най-неблагоприятните микроклиматични условия, следователно задължително трябва да направим нови измервания на  параметрите на микроклимата, при това  два пъти- веднъж през топлия и  веднъж през  студения период на годината. И да не забравим да оформим в писмена форма консултациите  с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд.