Нова наредба № РД-07 -4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки.

Written by Linev on юни 29th, 2015. Posted in Новини

В Държавен вестник бр. 46/ 2306.2015г. е обнародвана Наредба № РД-07 -4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки.
Пълният текст на наредбата можете да видите тук.
Отменена е Наредба № 7 от 1993 г. за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени (ДВ, бр. 58 от 1993 г.).

В § 1 на допълнителните разпоредби по смисъла на наредбата:
1. „Бременна работничка“ е работничка или служителка с установена бременност, както и работничка или служителка в напреднал етап на лечение инвитро по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, която е уведомила работодателя за състоянието си с документ, издаден от компетентните здравни органи.
2. „Работничка родилка“ е работничка или служителка, която се е върнала на работа преди 90-ия ден след раждането и е уведомила работодателя за състоянието си с документ, издаден от компетентните здравни органи.
3. „Работничка кърмачка“ е работничка или служителка, която сама кърми детето си и е уведомила работодателя за състоянието си с документ, издаден от компетентните здравни органи.
Приложенията към наредбата:
Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1
Неизчерпателен списък на рисковите фактори, процесите и условията на труд
Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1
Неизчерпателен списък на рисковите фактори и условията на труд, забранени за бременни работнички

Приложение № 3 към чл. 5, ал. 2
Неизчерпателен списък на рисковите фактори и условията на труд, забранени за работнички кърмачки