Органа за контрол от вида С при „С И М ПРЕВЕНТ“ ЕООД е преакредитиран за нов четиригодишен период до 25.09.2022г.

Written by Linev on ноември 17th, 2018. Posted in Новини

Органа за контрол от вида С при С И М ПРЕВЕНТ ЕООД притежаващ Сертификат №319, считано от 25.09.2018г. със заповед № А 335 на изпълнителния Директор на ИА  БСА е преакредитиран за нов четиригодишен период – до 25.09.2022г. и може да извършва контрол на следните параметри:

Заповед – пълен обхват

 

по ред

Област на контрол Вид на контрола Контролиран параметър/

характеристика:

Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол; процедура за контрол

Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1 2 3 4 5 6
1. Физични фактори
1.1 Микроклимат в работна и битова среда Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения Tемпература на въздуха; Oтносителна влажност на въздуха;

Скорост на движение на въздуха.

БДС 16686;

ПК 7.1.1-01, в. 3 от 10.12.2017;

Наредба № РД-07-3, (ДВ бр. 63/2014г)

Наредба № 24 (ДВ,бр.95/2003);

Наредба № 9

(ДВ, бр.46/1994);

Наредба № 2

(ДВ, бр.15/2007);

Наредба № 3

(ДВ, бр. 15/2007);

Наредба № 26

(ДВ, бр. 103/2008);

Наредба № РД-07- 3,

(ДВ бр. 63/2014г);

БДС 14776;

Техническа спецификация

1.2 Изкуствено осветление в работна и битова среда Нови и в експлоатация обекти/ съоръжения Осветеност Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради, Издателство Стандартизация, 1985;

ПК 7.1.1-02, в. 3 от 10.12.2017

Наредба № 49

(ДВ, бр.7/1976);

Наредба № 24

(ДВ,бр.95/2003);

Наредба № 9

(ДВ, бр.46/1994);

Наредба № 2

(ДВ, бр.15/2007);

Наредба № 3

(ДВ, бр. 15/2007);

Наредба № 26

(ДВ, бр. 103/2008);

Наредба №19

(ДВ, бр.79/2008);

БДС EN 12464-1;

Техническа спецификация

1.3 Шум в работна среда Нови и в експлоатация обекти/ съоръжения Еквивалентно ниво на шум;

Ниво на шума;

Дневно ниво на експозиция на шум;

Средноседмично ниво на експозиция на шум;

Върхово ниво на звуково налягане

БДС EN ISO 9612;

(БДС ISO 1999);

БДС 15471;

ПК 7.1.1-03, в. 3 от 10.12.2017

Наредба № 6

(ДВ, бр.58/2006); приложение № 2, табл. 1;

Наредба № 7

(ДВ, бр. 88/1999) – чл. 138;

Наредба № 9

(ДВ, бр. 46/1994);

Наредба № 26

(ДВ, бр. 103/2008);

Наредба № 6

(ДВ, бр.70/2005);

Техническа спецификация

1.4 Шум в околна среда Нови и в експлоатация обекти/ съоръжения Еквивалентно ниво на шум БДС 15471;

ПК 7.1.1-10, в. 3 от 10.12.2017

Наредба № 6

(ДВ, бр.58/2006), Приложение 2, таблица 2;

Техническа спецификация

1.5 Шум в помещения на жилищни и обществени сгради Нови и в експлоатация обекти/ съоръжения Еквивалентно ниво на шум;

Ниво на шум

БДС 15471;

ПК 7.1.1-04, в. 3 от 10.12.2017

Наредба № 6

(ДВ, бр.58/2006, Приложение 2, таблица 1);

Наредба № 9

(ДВ, бр. 46/1994);
Наредба № 24

(ДВ, бр. 95/2003г);
Наредба № 2

(ДВ, бр.15/2007);
Наредба № 26

(ДВ, бр. 103/2008);
Техническа спецификация

2. Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V
2.1 Електрически уредби и съоръжения до 1000 V Нови и в експлоатация обекти и

съоръжения

Импеданс на контура “фаза-защитен проводник” ПК 7.1.1-05, в. 3, от  10.12.2017 Наредба № 3

(ДВ бр. 90,91/2004);
Наредба 16-116

(ДВ бр.26/2008);
Техническа спецификация

2.2 Електрически уредби и съоръжения до 1000 V Нови и в експлоатация обекти и

съоръжения

Съпротивление на защитни заземителни уредби ПК 7.1.1-07, в. 3, от  10.12.2017 Наредба № 3

(ДВ бр. 90,91/2004);
Наредба 16-116

(ДВ бр.26/2008);
Техническа спецификация

2.3 Електрически уредби и съоръжения до 1000 V Нови и в експлоатация обекти и

съоръжения

Съпротивление на  мълниезащитни заземителни уредби ПК 7.1.1-08, в. 3, от  10.12.2017 Наредба №4

(ДВ бр. 6/2011);

Техническа спецификация

2.4 Електрически уредби и съоръжения до 1000 V Нови и в експлоатация обекти и

съоръжения

Защитни прекъсвачи:

-ток на задействане;

-допирно напрежение

ПК 7.1.1-06, в. 3, от  10.12.2017 Наредба № 3

(ДВ бр. 90,91/2004);
Наредба 16-116

(ДВ бр.26/2008);
Техническа спецификация

2.5 Електрически уредби и съоръжения до 1000 V Нови и в експлоатация обекти и

съоръжения

Съпротивление на изолация БДС 1986, т.3.3, а), б), д), е);

ПК 7.1.1-09, в. 3, от  10.12.2017

Наредба № 3

(ДВ бр. 90,91/2004);
Наредба 16-116

(ДВ бр.26/2008);
Техническа спецификация