Публикувани проекти на наредби

Written by Linev on октомври 14th, 2016. Posted in Новини

На сайта на Министерството на труда и социалната политика са публикувани:


– Проект за Наредба за определяне на правилата за поставяне и  графичното изображение на знака по чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда;
-Проект за Наредба за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета;
 
-Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
 
Пълния  текст на проектите можете да видите  на
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=230&lang=