Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност

Written by Linev on юли 5th, 2011. Posted in Новини

В  Държавен вестник  брой: 44, от 10.06.2011 г. е обнародвана „Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове.”

С нея се въвежда нова бланка „Болничен лист за временна неработоспособност“(болничен лист-1 и болничен лист-2)  . Инструкцията е в сила от 01.07.2011г.

 Съгласно чл. 36, ал. 3 от Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. „Когато има данни за настъпила трудова злополука, довела до временна неработоспособност, лекарят, издал първичния болничен лист за нея, изпраща в 3-дневен срок на ТП на НОИ копие от болничния лист.“.

 Представяните в НОИ болнични листове /стара или нова бланка/, след 30.06.2011 г. задължително трябва да бъдат придружени с Приложение №15 към чл. 3, ал. 1 от НИИПОПДОО «Декларация от осигурителя/ самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение» – код 18 от Номенклатурата с приложенията към болнични листове /цитирана е в описа – Приложение №9 към Наредбата/.

В описа на документите, Приложение №9, в раздела за болничните листове, реквизитът “да се яви на работа на…” се заменя с реквизита “в отпуск до …”, т.е. вписва се последният календарен ден от отпуска за временна неработоспособност или за бременност и раждане по болничния лист, независимо дали е по стара или нова бланка.

В саита на НОИ е публикувана промяна в спецификациите и контрола на входните файлове с данни от придружителните писма и описите за изплащане на парични обезщетения от ДОО в НОИ.

 Публикувани са нови версии на продуктите под DOS и WINDOWS, разпространявани от НОИ.

 Данните, представяни в НОИ след 30.06.2011 г. следва да бъдат изготвени с новите версии.

 Представяните в НОИ данни до 30.06.2011 г. следва да бъдат изготвени със старите версии на продуктите.