Орган за контрол от вида „С“ -гр. Пловдив

 
Орган за контрол от вида С при “С и М Превент” ЕООД гр. Пловдив
е акредитиран съгласно БДС EN ISO / IEC 17020:2012 от ИА БСА
със сертификат № 319-ОКС, валиден до 25.09.2022 г.
Орган за контрол от вида С при “С и М Превент” ЕООД гр. Пловдив
Извършва контрол и оценка на съответствието (измервания) на:

1.Електрически уредби и съоръжения до 1000 волта :

 1.1 Импеданс на контура “фаза –защитен проводник”;

1.2 Защитни прекъсвачи: Ток на задействане и допирно напрежение ;

1.3 Съпротивление на защитни заземителни уредби ;

1.4 Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби ;

1.5 Съпротивление на изолация.

2.Физични фактори на работната, битова и околна среда:измервания

 2.1 Микроклимат-температура на въздуха, относителна влажност на въздуха и скорост на движение на въздуха;

2.2 Изкуствено осветление-осветеност;

2.3 Шум- ниво на шум, dBА, еквивалентно ниво на шум, върхово ниво на звуково налягане, дневно ниво на експозиция на шум, средноседмично ниво на експозиция на шум, дневно ниво на шум,  вечерно ниво на шум, нощно ниво на шум и денонощно ниво на шум, проникващ шум – включително и за целите на удължено работно време.

Уважаеми клиенти, спазвайки принципите за прозрачност следвани от органа за контрол, за Ваша информация публикуваме документи относно независимостта и безпристрастността на органа за контрол от вида С при „С и М Превент“ ЕООД:


термография, термограма
Дейности извън обхвата на акредитация на органа за контрол:

инфрачервена, термовизия, инфрачервна

Термографски обследвания, инфрачервена термография ( термовизия):

Уважаеми клиенти,

Следвайки нашата мисия да предлагаме комплексни решения и услуги с цел повишаване на надеждността на обектите и съоръженията в експлоатация, освен задължителните периодични измервания, имаме възможност да извършим термографско обследване на обекти и съоръжения, което позволява, да се решат широк спектър от критични проблеми водещи до  изменение на температурата на отделен детайл, съоръжение или части от тях, които могат да бъдат регистрирани на термографско изображение.

Инфрачервената термография е процес на събиране и анализиране на топлинна информация с използването на безконтактни термовизионни камери. Срещат се и често разпространени наименования като термовизия , инфрачервена диагностика, термовизионно обследване, инфрачервена термография и др.

Оборудването и инвестициите за квалифицирането на специалисти с натрупване на опит в термографската диагностика (Thermal Testing) могат да се определят като сравнително скъпа инвестиция.  Правилно приложена обаче, може да се намали значително вероятността от дефектиране на определени видове оборудване и да се спестят  многократно по-високите разходи по аварийно спиране на производствен процес и разходи за непланирани ремонтно-възстановителни дейности, което води до повишение на сигурността, подобряване на ефективността на оборудването, намаляване на прекъсванията в процесите чрез намаляване на риска от дефектиране на оборудването.

Термографската диагностика дава възможност за прилагане при следните видове оборудване :

–          Електрическо;

–          Електро-механично;

–          Механично;

–          Свързано с различни технологични процеси;

–     Обследването на сгради, помещения – жилищни, офис и промишлени.

Намира широко приложение и в медицината, охраната и сигурността, мониторинг на различни среди, химическа индустрия и др.

За нашите клиенти предлагаме термографско обследване (наричано често разговорно – инфрачервена диагностика, термовизионно обследване и термовизия) на територията на област Пловдив на  преференциални цени със съвременна камера на FLIR с широк температурен обхват от -20 до +550 °С, висока температурна  чувствителност < 0.05 °С и резолюция на термограмата от над 76 000 пиксела .

Преференциалните цени са валидни при извършване на периодични измервания на параметрите на работна, битова и околна среда и при измервания на ел. уредби и съоръжения, което следва предварително да бъде уточнено с наш специалист и обекта да е правилно подготвен за диагностиката.

За повече подробности, моля свържете се с нас.

 

Информация относно периодичност на контролa /измерванията/ на eлектрическите уредби и съоръжения до 1000 волта, физичните фактори на работната, битова и околна среда

Съгласно чл. 217 от НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, необходимите измервания се извършват съгласно изискванията на съответните нормативни актове и с периодичността, определена от работодателя за  нуждите на оценката на риска.

I.Периодичността  на контрола /измерванията/ за проверка на защитата срещу поражение от електрически ток в електрически уредби и съоръжения  с напрежение до 1000V  е следната:

1.В електрически уредби с директно заземен звезден център за напрежение до 1000 V, в които се прилага зануляване, ефективността на зануляването периодично се проверява съобразно критериите и показателите, определени в  Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

а/ За стационарните електрически уредби импедансът на защитния контур „фаза – защитен проводник“ или „фаза – проводник PEN“ се измерва и оценява с периодичност, определена:

 • в проекта за електрическата уредба или за съответната част от нея;
 • във вътрешни инструкции, които отразяват специфичните особености на отделни приемници на електрическа енергия, както и след основен ремонт на уредбите;
 • от енергетика – но най-малко веднъж на пет години.

в/ За електрическите уредби с временен характер на монтаж и експлоатация импедансът на защитния контур „фаза – защитен проводник“ или „фаза – проводник PEN“ се измерва и оценява:

 • при всяко първоначално въвеждане в експлоатация на уредби, съоръжения, машини, апарати, инсталации и др.;
 • след всяко преместване и въвеждане в експлоатация на ново работно място на съоръжения, машини, апарати и др.;
 • след ремонти и преустройства, оказващи влияние върху ефективността на зануляването

 2.Контролни измервания за проверка на защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност и за опасно напрежение в ел. уредби с напрежение до 1000V, съгласно чл. 268 и чл. 269 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008г., се извършват в срокове, определени от енергетика, но не по-дълги от:

 • една година – за съпротивлението спрямо земя на предпазното заземление;
 • пет години – за електрическата връзка между корпуса на защитавания потребител и предпазното заземление при защита от токове с нулева последователност;
 • пет години – за електрическата връзка между корпуса на защитавания консуматор и защитния прекъсвач за опасно напрежение, и отсъствието на електрическа връзка между корпуса на защитавания консуматор и предпазното заземление.

3.Контролни измервания за проверка на защитната заземителна уредба, съгласно чл. 260 и чл. 261 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008г., се извършват периодично в обхват и срокове, определени от енергетика, съгласно проекта на съответната електрическа уредба, но не по-дълги от:

 • една година – за съпротивлението на заземителите спрямо земя;
 • пет години – за съпротивлението на неутралния проводник спрямо земя – в мрежи с директно заземен звезден център, в които се използва зануляване

4.Контролни измервания за проверка на изолационното съпротивление,на веригите за безопасно свръхниско напрежение спрямо останалите електрически вериги на захранващата мрежа, съгласно чл. 271 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008г., се извършва в срокове, определени от енергетика, но не по-дълги от три години.

5.Контролни измервания на изолационното съпротивление и стойността на напрежението в осветителните уредби, съгласно чл. 383 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008г., се извършват при следната периодичност:

 • един път на три години – измерване на изолационното съпротивление на проводниците и кабелите;
 • един път годишно – измерване на товарите и стойността на напрежението в отделните точки на електрическата инсталация.

6.Съпротивлението на заземителите от мълниезащитна заземителна уредба.

Сроковете за извършване на периодични проверки на мълниезащитните уредби и техният обхват се определят в проекта съобразно експлоатационните условия   и съгласно чл.177 от  НАРЕДБА № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства. Сроковете  не могат да бъдат по-дълги от:

 • една година – за сгради и външни съоръжения от първа категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас I (за ниво на мълниезащита І);
 • две години – за сгради и външни съоръжения от втора категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас II (за ниво на мълниезащита ІІ);
 • три години – за сгради, външни съоръжения и открити пространства от трета категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас III (за нива на мълниезащита ІІІ и ІV).

II. Периодичността  на контрол /измерване/ физичните фактори на  среда  е следната:

 • ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ Качествените показатели на осветителните

уредби и устройства, съгласно чл. 78 ал. 2 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване се установяват с периодични измервания.

Съгласно чл. 381 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането в процеса на експлоатацията на осветителните уредби, най-малко един път в годината се измерват степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност

 • ШУМ – Съгласно чл. 4. ал. 1 от Наредба № 6 от 15.08.2005г. За минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, работодателят е длъжен да оцени и когато е необходимо, да измери нивата на шума, на които работещите са експонирани.

На работните места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите, съгласно чл. 135 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, най-малко веднъж в годината се извършват проверки и се предприемат защитни мероприятия. Измерванията, мерките и резултатите се записват в документацията по оценката на риска.

 • МИКРОКЛИМАТ  – Съгласно чл.18, ал.1 не се допуска превишаване на установените норми за производствен микроклимат.

Периодичността на измерванията е съгласно определения от работодателя срок за преразглеждане на оценката на риска.

 • ВИБРАЦИИ – Съгласно чл. 5 ал. 1 от Наредба № 3 от 5.05.2005г. За минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации, работодателят е длъжен да оцени, а при необходимост и да измери нивата на вибрации, на които работещите са изложени.

Проверка и измерване на вибрационните характеристики на оборудване, което генерира вибрации, съгласно чл. 144 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., се извършва периодично, както и след всеки ремонт. Измерванията, предприетите мероприятия и резултатите се записват в документацията по оценката на риска.

 • ХИМИЧНИ АГЕНТИ – В зависимост от вида и степента на вредност на веществата, съгласно чл. 98 и чл. 108 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., се осъществява непрекъснат или периодичен контрол за съдържанието им във въздуха на работните места. При наличие на контакт на работещите с токсични и други вредни вещества се извършва периодичен контрол за:

– концентрациите на вредни вещества във въздуха на работната среда;

– съдържанието на вредни вещества в биологичните течности на работещите и на специфичните показатели за тяхното въздействие.

 •  ВЕНТИЛАЦИЯ – Съгласно чл. 124 и чл. 127.  ал. 1 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., Производствените и спомагателните помещения и затворените работни места се проветряват с естествена или механична вентилация, осигуряваща необходимия въздухообмен в съответствие с характера и интензивността на работа, физиологичните потребности на работещите и установените норми за скорост на въздуха, температура и относителна влажност. При използване на климатична или на вентилационна инсталация не се допуска работещите да бъдат подложени на вредни въздушни течения.
 • ПОЛЕТА И ЛЪЧЕНИЯ – Съгласно чл.147. от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., на работни места с наличие на полета и лъчения не се допуска превишаване на максимално допустимите стойности на интензитета им или на установената продължителност за пребиваване на работещи в тях.

При работа в условия на електромагнитни лъчения от радиочестотния и микровълновия обхват се спазват установените норми съгласно БДС 14525-90 и БДС 17137-90