Служба по безопасност и здраве при работа

Инструктаж по БЗР при откриване реконструкцията и елктрификацията на ЖП линията Крумово-Първомай

  
Службата по безопасност и здраве при работа изпълнява следните задачи:
 

. Координира работата на длъжностните лица и на звената за управление предприятието при реализиране на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

2. Организира длъжностните лица за:2.1. Участие в работата по установяването и оценката на професионалните рискове;

2.2.Подготовката и изготвянето на оценки и становища относно съответствието с изискванията за безопасност и здраве при работа на проекти и при въвеждането в
експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работни места;

2.3.Разработването и прилагането на оперативни планове за действия, насочени към осигуряване на безопасността и защитата на работниците, намиращи се в зони с високо ниво на професионален риск, въвеждането на съоръжения за колективна защита и осигуряване на подходящи средства за индивидуална защита в случаите, когато е налице риск, който не може да бъде предотвратен;

2.4.Участие в разработването на фирмените нормативни актове за безопасност и здраве при работа /заповеди, правила, правилници, инструкции/.

3.Извършва оценката на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа.

4. Осигурява безопасното пребиваване и спазване на правилата за безопасност и здраве при работа от външни лица, които по различни поводи се намират на територията на предприятието.

5. Организира и участва при разработването и реализирането на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

6. Противопожарното обезопасяване и провеждането на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти включващи:

6.1. определяне класовете по функционална пожарна опасност, категорията по пожарна опасност, класовете и групите на пожарна и експлозивна опасност на сградите и съоръженията съгласно действащите правила и норми за ПБ;

6.2. противопожарно обследване;

6.3. пожарен контрол;

6.4. установяване на причините за възникване и разпространение на пожари и предлагане на мерки за повишаване нивото на ПБ;

6.5. подготовка на обекта за успешна евакуация и пожарогасене;

6.6. разработване на документи за създаване на организация за осигуряване на ПБ в съответствие с правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите /Противопожарно досие, План  за действие при пожар, План за евакуация при пожар   или авария, Схеми за евакуация, пълен комплект заповеди/;

6.7. информационно-разяснителна дейност по въпроси, свързани с ПБ;

6.8. провеждане на инструктажи по ПБ по реда на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г.; попр., бр. 4 от 2010 г.; изм., бр. 25 от 2010 г.).

7. Организира поддържането и правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация.

8. Организира и участва в разследването на причините за трудовия травматизъм.

9. В случай на констатирани на нарушения предписва мерки на съответните длъжностни лица за отстраняване на нарушенията.
При констатирана непосредствена опасност за живота и здравето на работещите спира машини, съоръжения, работни места и незабавно информира за това съответното длъжностно лице за отстраняване на опасностите.
Информира работодателя при неизпълнение на задължения и предлага съответни мерки, включително и за налагане на санкции на виновните длъжностни лица.

10. Периодично през годината и за всяка изтекла година изготвя анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд, който се обсъжда в комитетите /групите/ по условия на труд и от ръководството на предприятието.