Служба по трудова медицина

Службата по трудова медицина е регистрирана в Министерството на здравеопазването съгласно изискванията Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №3 от 25.01.2008г. с Удостоверение №022-1/01.04.2008г.

1. Службата по трудова медицина консултира и подпомага работодателя за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

2. Службата по трудова медицина извършва наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност което обхваща:

2.1. консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на:

2.1.1. предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа

2.1.2. периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес;

2.1.3. предоставя информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите;

2.1.4. уведомява избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение;

2.1.5. изготвя заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа.

3.Службата по трудова медицина анализира здравното състояние на работещите и ежегодно до 30 юли изготвят обобщен анализ за предходната година във връзка с конкретните условия на труд в обслужваното предприятие. Анализът се предоставя на работодателя на обслужваното предприятие и на регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, на територията на която се намира обслужваното предприятие.

4. За проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд службата по трудова медицина води здравни досиета на електронен и хартиен носител.

5. Службата по трудова медицина участва в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа.

6. Службата по трудова медицина съвместно с представители на работодателя на обслужваното предприятие и в съответствие с оценката на риска:

6.1. разработва и предлага мерки за предотвратяване, отстраняване или
намаляване на установения риск;

6.2. предлага степенуване по приоритети на мерките като отчита установения
риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики, включително осъществимостта на мерките и възможностите за инвестиции;

6.3. оценява ефикасността на предприетите от работодателя мерки.

7. Службата по трудова медицина разработва препоръки до работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.

8. Службата по трудова медицина:

8.1. разработва и участват в изпълнението на програми за обучение на
ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика;

8.2. организира и провежда обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;

8.3. предоставя информация на работещите за здравните рискове, свързани с
работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;

8.4. дава индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и
безопасността при работа;

8.5. участва в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа;

8.6. подпомага работодателя при изпълнението на нормативно установените
изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд;

8.7. подпомага работодателя при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дават съвети на работещите за правилното им прилагане;

8.8. консултира и подпомага комитетите и групите по условия на труд при
осъществяване на дейността им по чл. 29 ЗЗБУТ.